Isten szemével

2017.07.16.

1.

 

Hang: Isten állandóan mondja, szeressétek egymást.

Jézus: A szeretet a legfontosabb erény. A külön ítéletkor elsősorban ezt vizsgálom nálatok.

2.

 

Hang: Ma az Angyaloké vagyok, holnap a Szentháromságé.

Jézus: Melléd rendeltem egy Őrangyalt, aki vezet és vigyáz rád itt a Földön. Ha lelked elhagyta testedet, és beléptél a Mennybe, már nincs szükséged az Őrangyalodra, Mi, a Szentháromság veszünk körül.

3.

 

Kép: Több papír, a minden sor elején egy időpont, majd mellette írás. Az egyik időpont 5:37-et mutatott.

Jézus: Azt mutattam neked ezeket az írásokat, mert mindent feljegyzek, ami veled történik.

4.

 

Kép: Egy fehér fényű kéz ökölbe szorítva.

Jézus: Atyám keze összeszorult, öklét mutatja nektek, mert hiába engedi meg a katasztrófákat a világban, még sincs megtérés. Nem elég az ima és engesztelés.

5.

Hang: Ketten beszélgetnek… és az egyik leköpte a…

 

Kép: Egy valaki homlokáról verejtékcsepp hullott nagyon látványosan.

Kép: Mennyei Atya szigorú tekintete.

Jézus: A világban történő természeti katasztrófákról beszélgettek, pl: a legújabb víznyelőkről, mely házakat nyelt el, az erős viharokról, mely fákat csavart ki tövestől, és az egyik megjegyezte, hogy ez Isten büntető keze. A másik dühében leköpte ezt a képzeletbeli kezet. Én nemcsak 2000 évvel ezelőtt hullattam verítékemet a keresztúton, hanem a bűnök miatt és a hitetlenség miatt ma is áztatom vele a Földet. Atyám egyre nagyobb haragot érez Lelkében, és le akarja állítani a bűntengert és hitetlenséget.

6.

 

Vidéken utazva, parlagon heverő földek.

Érzés: Sokszor a mi szívünk-lelkünk is megmunkálatlan.

Jézus: Ó, milyen sok az üres lelkű teremtményem. Gondolkodásuk felületes, csak az anyagi javakkal és örömökkel, gondokkal törődnek, elhanyagolják lelkük legbenső részét. Parlagon hagyják, nem vetik be az Én Igém magjaival.

7.

 

Érzés: Az ima elősegíti az Isteni Ige befogadását is, a jobb megértését.

Jézus: Az ima nem más, mint Velem való elmélyült beszélgetés. Ez alatt alkalmam van Igéimet belétek ültetni. Aki nem imádkozik, azzal ezt a kegyes dolgot nem tudom megtenni.

8.

 

Kép: Ausztrália, mint kontinens.

Jézus: Ti, Európaiak, példát vehetnétek Ausztráliáról, mert elzárkózik a migrációtól, félti keresztény hagyományait. Ezért mutatom neked Ausztráliát.

9.

Valtorta Mária írása:

Júdás Jézusnak: „Te képtelen vagy megérteni az emberi szempontokat. Itt a Földön élünk. Erről sohasem feledkezz el! A Földön a földi törvények és gondolatok uralkodnak. Te az Ég módszerét próbálod alkalmazni itt, abban az Égben mozogsz, amely szívedet betölti, és mindent ebben az Égi fényben ítélsz meg. Milyen Istenien alkalmatlan vagy arra, hogy miközöttünk, romlott teremtmények között éljél… Én tartok attól, hogy mivel mindenkitől tökéletességet vársz el, nagyon sok ellenséget szerzel.”

Gondolat: Ha Krisztust követjük, alkalmatlanok vagyunk a világi emberek dolgaihoz. Ellenben, ha földiesen élünk, alkalmatlanok vagyunk Isten Országához. Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy melyik utat választja.

Jézus: Ti, akik követtek Engem a szeretetben és szenvedésben, a tanításaim szerint éltek, ugyanolyan helyzetben vagytok, mint Én voltam kortársaimmal. Még az Én szűk körömben, apostolaim között is vádolt az egyik, hogy nem tudom megérteni az emberi szempontokat. Ti, ha a világi környezetbe kerültök, és véditek tanításomat, törvényeimet, ellenszenvet vívtok ki magatoknak. Élhetetlennek és maradinak, és régimódinak tartanak titeket. Próbáljatok meg szólni a paráználkodás és házasságtörés ellen, azonnal letámadnak. Ítéljétek csak el az abortuszt, amely alávaló gyilkosság, azonnal védelmébe veszik ezt a nagy bűnt. Igaz ez az eutanáziával és az újraházasodottak áldozásával kapcsolatban is.

10.

Valtorta Mária írása:

Júdás Jézusnak a farizeusokkal kapcsolatban: „Kompromisszumra kell jutni velük, alkalmazkodni hozzájuk, hogy barátainkká váljanak.”

Jézus szava mennydörgésként Júdásnak: „Ezt aztán Júdás, soha! Az Igazságban, a tisztességben, és az erkölcsös viselkedésben nincs helye alkunak, vagy engedményeknek.”

Gondolat: Ha kompromisszumot kötünk a bűnös élettel, elveszítjük Isten barátságát.

Kép: Egy egyén, amikor hall egy bűnt, a bűn iránti undorral összehúzza magát, így jobban elhatározza ragaszkodását az Isteni parancsokhoz, így fényesebbé válik.

Jézus: Legyetek erősek kicsinyeim, soha ne támogassátok a bűnt! Nyissátok fel a szemét azoknak, akik rossz útra akarnak lépni, vagy már rajta vannak. Lelketek kifényesedik ettől, mert mások lelkével is törődtök, nemcsak a sajátokéval.

11.

Mária Valtorta írása: Többen vádolták Jézust, hogy Mária Magdolnát, kinek bűnbánata őszinte volt, feloldozta a farizeus Simon házában, nyilvánosan.

 

Gondolat: Isten bárhol és bármikor feloldoz egy őszinte bűnbánót.

Jézus: Bárhol történik a mély bűnbánat, Én mindenhol, és bármikor megbocsátok nektek. Ez a történet arra tanít titeket, hogy minden gyónási lehetőséget, ha szükségetek van rá, használjatok ki.

12.

 

Mária Valtorta írása: Jézusnak mondták, mivel Mária Magdolnát feloldozta a farizeus Simon házában, Jézus elveszítette Simon barátságát.

Jézus válasza erre: „Találtam ellenben egy lelket. Megéri, hogy elveszítsünk egy szegényes, földi barátságot, ha vissza tudjuk állítani egy lélek barátságát Istennel.”

Gondolat: Sokszor mi is így vagyunk életünk során, sok korábbi ismerőst és barátot veszítünk el.

Jézus: Az igaz, hogy a bűnbánó leány segítségével Simont, mint barátot elveszítettem, de egy sokkal értékesebb barátot találtam magamnak, Mária Magdolnát. Ti is így vagytok gyermekeim, mert sorba maradoznak le rólatok a földiesen gondolkodó régi barátok, szinte meg sem ismernek titeket. De újak jönnek helyettük, akik elfogadják az Én szavaimat, és egy húron pendülnek veletek.

13.

Mária Valtorta írása: Mária Magdolna a farizeus Simon házában való feloldozás után nem ment haza testvéréhez Mártához, így Márta kétségbeesve szaladt Jézushoz, és panaszkodott. De előtte Jézus mindent előre megmondott Mártának, hogy mi fog történni testvérével, Mária Magdolnával. Márta úgy viselkedett, mintha mindent elfelejtett volna, vagy mintha Jézus semmit sem mondott volna.

Jézus Mártának erőteljesebb szavakkal: „Elég legyen! Megkövetelem: higgyél szavamnak! Elvárom, hogy nagylelkű légy!… Amit Én mondok, az mindig igaz. Mi okod van, hogy ne higgyél nekem?”

Gondolat: Sokszor mi sem hiszünk Jézus szavainak, akár a Szentírásból, akár más üzenetekből, és kétségbe esünk, feleslegesen. Többször előfordul, hogy a másik ember csak akkor tudja összeszedni magát kétségbeesésében, ha határozott szavakkal fordulunk feléje, máskülönben a kétségbeesés visszaránt a probléma megoldásában.

Jézus: Vannak Márták a mai világban is, akik aggódnak, kétségbe esnek, és nektek engesztelőknek az a dolgotok, hogy ilyenkor ne babusgassátok őket, és ne törölgessétek könnyeiket, hanem úgy, mint Én Mártát, tegyétek helyre, kissé keményebb szavakkal, hogy bízni kell Bennem. A bizalmatlanság a hit gyengéje.

14.

Mária Valtorta:

Jézus szavai Mártának a gonoszról, Márta kétségbeesésére: „Rajtad áll bosszút örökre elveszített zsákmánya miatt. Azt kellene most eltűrnöm, hogy te, aki mindig erős voltál, most annyira elveszítetted értelmedet, hogy egy hirtelen, ostoba felindulásból te akarnál az ördög prédájává válni? Azt kellene megélnem, hogy húgod visszaszerzett hite miatt te a saját, nagyszerű hitedet veszítenéd el, azt a hitet, melyet oly nagyra becsültem benned? Nem tudod, hogy amikor Isten győzelmet arat a sátán felett, amikor kénytelen a prédáját elhagyni ez a lény, minden lény fáradhatatlan kínzója, ez a lény, aki fáradhatatlan tolvaja Isten jogainak, minden késedelem nélkül, azonnal új préda után néz?”

Gondolat: Istenbe, és Isten szavaiba való hit nagyon nagy érték, amely szabaddá tesz. A hit ápolja, és fenntartja az Isten és ember közötti bizalmat, és kapcsolatot. Mivel ezt az Úr nagyra becsüli, ennek a megbomlása nagy szomorúságot okoz az Úrnak, és a hit kérdésében visszaesünk.

Jézus: Máriát kiszabadítottam a sátán karmából, és testvérére akarta vetni magát. A kétségbeesésbe kergette. Figyeljétek meg, hogy ellenségem, ha veszteség éri, azonnal keres valakit, akit uralma alá hajthat. Mennyire fáj Nekem, a ti szerető Jézusotoknak, ha nem bíztok abban, amit ígérek nektek, és kételkedésetekkel a gonosz karmaiba vetitek magatokat. Pedig olyan nagyra becsültem Belém vetett hiteteket. Bízzatok Bennem, soha ne essetek kétségbe.

15.

Mária Valtorta írása:

Jézus Mártának a szenvedésről: „Nem tudod, hogy egy harmadik szereplő kínszenvedései, aki mert jó és hűséges, s így ellenáll a támadásoknak, az egyik legjobb áldozat a lelki gyógyulásra azok számára, akik még bizonytalanok? Ezt a lelki segélyt akarod megtagadni húgodtól?… A te kínlódásod, szenvedésed volt az erő, amely elvezette a húgodat, irányt mutatott számára, ahol béke honol.”

Gondolat: Sokszor szenvedések érnek, de nem fogjuk fel ésszel, hogy az Úr ezeket a szenvedéseket használja fel mások megmentésére.

Jézus: Álljatok ellen a gonosz ravasz támadásainak, amikor valakit meg akartok menteni, szenvedéseteket, mint erőt felhasználom szeretteitek megmentésére, megtérésére.

16.

Mária Valtorta írása:

Jézus Mártának: „Tudnod kell, hogy mindaz, ami az egész teremtett világban történik, összefügg minden más eseménnyel. Minden cselekedetnek óriási hatása van az összes többire, mind a természet, mind a szellem világában.”

Gondolat: Ha valakit Isten igaz szavaira tanítunk, az a valaki kezd megváltozni életmódjában, gondolkodásában, jobban ellenáll a gonosz támadásainak, példát mutatva másoknak is. Így, az ő szívét jobban ki tudja nyitni az Isten felé, majd az Úr jobban el tudja őt érni kegyelmeivel. Ezáltal, az Őrangyal is hatásosabban tudja beteljesíteni a feladatát az illetővel kapcsolatban.

Jézus: Vigyázzatok szavaitokra és cselekedeteitekre, mert minden, amit tesztek, kihatással van mindenre, a szellemi világra, és felebarátaitok cselekedeteire. Ha jót tesztek, az tovább gyűrűzik, és új magokat vettek mások lelkébe. Ő ettől megváltozik, és másoknak tovább hinti a magokat. Ha rosszat tesztek, bűnötök tovább terjed, és megfertőzi a lelkeket.

17.

 

Maria Valtorta írása: Mária Magdolna Szűzanyát kereste fel a farizeus Simon házában való feloldozás után.

Jézus Mártának erről: „Szűz Mária, a tengernek csillaga szólította magához a szeretet hullámain üzenve. Odahívta szeretetből, néma és mégis aktív hívással… Őt egy sugár hívta magához, követte, és elérte.”

Gondolat: A szeretetnek nagy ereje van szavak nélkül is, de azok tudják megérezni ezt, akik akarattal fordulnak Isten felé, és eléggé ki tudták üresíteni lelküket, hogy Istent keressék.

Jézus: Ti engesztelők, hiába közvetítitek szavaimat a szegény bűnösnek, a földhöztapadtnak, ha nincs bennetek iránta vonzó szeretet. Csak a ti szeretetetek képes erényeket kifejleszteni üres lelkekben.

18.

 

Maria Valtorta írása: Jézus mondta, megáldja a két testvért, Mártát és Mária Magdolnát, mire Mária Magdolna elsírta magát, mert nem érezte magát méltónak az áldásra.

Gondolat: Pont a frissen megtért lelkeknek van szükségük Isten áldására, mert ez emeli fel a lelkület, úgy, mint a szellő a pihetollat, egyre magasabbra és magasabbra.

Jézus: Az áldásra szükség van, az áldás felemeli a lelket. Leginkább annak kell, aki nagyon mélyről jött. Az áldás nemcsak felemelő, hanem tisztító jellegű is. Drága engesztelőim, sokszor áldjátok meg egymást az Én nevemben. Ez megerősíti lelketeket.

19.

Érzés: Nem ok nélkül volt szokásban az a családban, hogy a szülő, édesapa, édesanya megáldotta gyermekeit, ugyanez vonatkozik Ábrahámra, Izsákra, Jákobra, és másokra, amikor az elsőszülöttjeiket áldották meg haláluk előtt.

Jézus: Az áldás az átok ellentéte. Míg az átok gonosz lelkeket telepít az emberekre, addig az áldás szép erényeket ültet a lélekbe, szeretetet, hálát, örömöt.

20.

Valtorta Mária írása: Többen is megkeresték Szűz Máriát a bűnbánók, és mások közül, akik nem mertek direkt módon Jézushoz fordulni. Szűzanya bátorította őket fel Jézussal való találkozásra.

 

Érzés: Így van ez a mai emberrel is.

Jézus: Édesanyám már földi életében is segített Nekem, a lelkek térítésében. Hozzám vezette azokat, akik nem mertek felém fordulni. Most ugyanez történik. A bűnben elmerült teremtményeim Édesanyámon keresztül jutnak el Hozzám, hogy megtisztítsam őket. A választottjaimra is jellemző, hogy először Édesanyám szívéhez közelednek, és Ő Hozzám vezeti őket.

21.

Maria Valtorta írása:

 

Jézus a zarándokokról, akik felkeresték Őt vándorlása során: „Láthatjátok, milyen fáradtak és bizonytalanok azok, akik még nem kapták meg az Én igazságom biztonságát, míg azok, akik megértették szavaimat, éhessé váltak rá, és éhségüket semmiféle más tanítás nem csillapítja.”

Gondolat: Mintha a Szentlélek beleültetne az emberbe egy hajtóerőt, vonzalmat Isten iránt azokba, akik már megízleltek valamit Istenből, és szabad akaratuk révén hajlandók követni Őt.

Jézus: A mai zarándokok is olyanok, mint a régiek voltak. Egyesek repesnek a boldogságtól, hogy találkozhatnak Velem és Édesanyámmal. Készítik a lelküket az úton, végig imádkoznak, énekelnek. Ők azért ilyen lelkesek, mert az Írásokból, a szentmisékből és szentáldozásokból, a gyakori szentgyónásokból már ismerik Igazságaimat. Ők éheznek, és szomjaznak utánam. De a zarándokoknak egy rétege unja az imádkozást, kitekintget az ablakon, elfecsegi az időt, és panaszkodik, hogy milyen fárasztó az ülés. Mikor megérkezik, megrohamozza a bódékat, és vásárolni kezd a csecsebecsék közül. A szentmisén ásítozva vesz részt. Kegyelmek elől bezárja a lelkét. Itt is, nektek engesztelőknek apostolkodnotok kell. Fel kell hívni a figyelmüket az igazi benső értékekre, ami vár rájuk.

22.

Mária Valtorta írása:

Jézus a zarándokoknak, kik felkeresték Őt: „Bennetek a lélek uralkodik, és mondja a testnek: „Örvendezz, hogy én uralkodom fölötted! A te boldogságodért teszem. Amikor a végső feltámadás után velem újra egyesülni fogsz, nagyon szeretni fogsz azért, amiért keményen fogtalak, és akkor bennem második üdvözítődet fogod látni”. Nem így beszél a ti lelketek? Tudom én, bizony így”.

Gondolat: Nem mindegy, hogy a test viszi a lelket oda, ahol a vágyait kielégítheti, vagy inkább a lélek viszi oda a testet, ahová a lélek kívánja.

 

Jézus: Milyen boldog lehet az a gyermekem, aki kordában tudja tartani a testét, amikor a test és a lélek egybe van zárva. Kevesen fedezik fel, hogy a léleknek kell uralkodni benne, és a testnek engedelmeskedni kell. Ha a lélek erőtlen, a test lehúzza magával. Ez azzal jár, hogy a kísértéseket nem tudja legyőzni, és a testet felhasználva a sátán hatalmába kerül. De amelyik lélek jól használja fel a szabad akaratot, legyőzi a test rendetlen kívánságait, akaratát, és mintegy második Üdvözítő, segít a léleknek az üdvösség felé haladni.

23.

Maria Valtorta írás:

Jézus magyarázza a példabeszédet a szántóföldben elrejtett kincsről, amikor az ember háromszoros áron vette meg az aranyeret rejtő földet: „Értékesítsétek a múlandó dolgokat, hogy megszerezzétek a Mennyek birodalmát! Adjatok el nyugodtan mindent a világi ostobáknak, akik vágynak tulajdonotokra, és ne törődjetek azzal sem, ha kinevetnek a rossz alkuért! Azzal se törődjetek, hogy ezáltal a világ szemében ostobának tűntök. Mert ha így tesztek, Mennyei Atyátoknak örömöt okoztok, és Ő azzal fog megjutalmazni titeket, hogy a rendelt időben helyet biztosít számotokra Birodalmában.”

Gondolat: Mérlegelni kell, hogy mi a fontosabb számunkra, hogy jól járunk-e a földi dolgok értékesítésével, vagy inkább Mennyei kincseket gyűjtünk.

Jézus: Mennyire sajnálom azokat a gyermekeimet, akik földhöz tapadtak, gyűjtik a pénzt, építik a kacsalábon forgó házakat, veszik az autókat, és tengerparti nyaralásukkal töltik drága idejüket. Ezek a földi javak, mint fű elszáradnak, és megsemmisülnek. Semmit sem visznek magukkal belőlük. Lelkük ott fog állni Előttem, kezük üres lesz. Ők azok, akiknek a szemében nektek ostobaság Istennel, túlvilággal, és lelki dolgokkal foglalkozni. Butaság böjtölni, mindenről lemondani, önmegtagadásokat végezni. „Csak egyszer élsz” mondják. Ne törődjetek az ilyen véleményekkel, ti csak értékesítsétek a mulandó dolgokat az Égi kincsekért. Jutalmatok nagy lesz az Égben.

24.

 

Az ember vonzerejéről volt szó.

Jézus: Szoktam mondani, hogy ne legyen különb a tanítvány mesterénél. Én, a ti Jézusotok, sem 2000 évvel ezelőtt, sem ma nem vagyok vonzó kivétel nélkül mindenki számára. Vannak, akiket taszítok. Sose vágyódj a földi szeretet után, te csak eggyel törődj, hogy Én mit gondolok rólad.

 

Utolsó bejegyzések

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.